Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego, który służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.
Sprzedającym jest firma Hurt Import Export Maciej Przywarski, NIP 7290100445, z siedzibą w Rzgowie ul. Pabianicka 66  95-013 Rzgów
Kupującym w sklepie internetowym www.luk.com.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba posiadająca własną działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
Wykorzystywane pliki cookies nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób korzystających z serwisu. Jedynym ich zastosowaniem jest identyfikacja sesji umożliwiająca korzystanie z koszyka zamówień i realizacji zamówienia.
Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie pliku cookies w Twoim urządzeniu.

§2. Przedmiot transakcji
Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu www.luk.com.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia jako Dostępny.
Hurt Import Export Maciej Przywarski dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach sklepu oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Hurt Import Export Maciej Przywarski ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru.

§3. Cena
Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

§4. Zamówienia
Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.luk.com.pl (sklep internetowy), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres luk.hurtownia@gmail.com oraz telefonicznie tel. 0048 512 095 905
Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu.

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w www.luk.com.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.
Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje
w przypadku płatności przelewem – numer konta
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Hurt Import Export Maciej Przywarski jego realizacji.
Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.

§5. Formy płatności
Wpłata na konto Hurt Import Export Maciej Przywarski przed wysyłką.
Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska lub nazwę firmy oraz numeru zamówienia
Możliwość dokonania wpłaty osobistej w sklepie LUK pod adresem Pabianicka 66 w Rzgowie

§6. Dostawa i transport
Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:
Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 13:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 12 godzin.
Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są automatycznie i widoczne są dla Państwa w zakładce "koszyk" (cena transportu widoczna przy produkcie dotyczy płatności przelewem). Dodatkowo po przejściu w zakładkę "Realizuj zamówienie" wyświetlają się koszty zamówienia. Przejście w tą zakładkę nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto.
Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany towar i w całości pokrywana jest przez kupującego oraz gabarytów paczki wagi wytycznych firmy spedycyjnej (Długość do 140 cm, Szerokość do 60 cm, Wysokości do 60 cm)
Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:
DHL - termin doręczenia 1-2 dni.
Hurt Import Export Maciej Przywarski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru wynikłych z winy firmy kurierskiej.

W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu LUK Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. Powinien on zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do Hurt Import Export Maciej Przywarski. Brak tego protokołu uniemożliwia wymianę sprzętu na nowy lub otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
Przy każdym zamówieniu jest możliwość odbioru osobistego w fili LUK.  pod adresem Pabianicka 66 Rzgów

§7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych
W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.
W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do luk.com.pl. Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce.
Kupujący ponadto zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z luk.com.pl  pod nr telefonu podanym na stronie internetowej www.luk.com.pl nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przesyłki.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki.
Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący. Jeżeli reklamacja zostaje uznana, luk.com.pl zwraca koszty przesyłki towaru.

§8. Zwroty
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.
Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nieuszkodzony, nie nosi śladów użytkowania i pozostaje w oryginalnym opakowaniu.
Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione luk.com.pl . gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do sprzedawcy na koszt odbiorcy.
W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane w zakładce "o nas" lub kontakt mailowy na adres: luk.hurtownia@gmail.com

§9. Ochrona danych osobowych
Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego, ma prawo do poprawiania danych oraz żądania ich usunięcia po przez kontakt telefoniczny oraz mailowy. Kupujący wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz celach marketingowych jeżeli kupujący wyrazi na to jednoznaczną zgodę wypełniając formularz rejestracyjny.
Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Hurt Import Export Maciej Przywarski danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

§10. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym luk.com.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu
.
Hurt Import Export Maciej Przywarski nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego www.luk.com.pl zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niej niezależnych.
Właściciel sklepu LUK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie sklepu luk.com.pl. Klient zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji postanowień w/w regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie sklepu.
 

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Dokument ten określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów http://www.luk.com.pl. (Polityka Prywatności).
2. Administratorem danych osobowych Klientów i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) sklepu internetowego jest firma Hurt Import Export Maciej Przywarski, NIP 7290100445, z siedzibą w Rzgowie 95-013, ul. Pabianicka 66, e-mail: luk.hurtownia@gmail.com, zwana dalej Administratorem.
3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II. Zakres i cel zbieranych danych

1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w sklepie internetowym w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania ze sklepu internetowego, tj. w celu:

a. Rejestracji w sklepie internetowym;
b. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności składania i realizacji zamówienia;
c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
d. wypełniania zobowiązań, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w sklepie internetowym lub za pośrednictwem sklepu internetowego umów oraz funkcjonowania sklepu internetowego;
e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
f. w celu publikacji treści.

2. W celu:

a. Rejestracji w sklepie internetowym – przetwarzane są następujące dane osobowe – nazwa firmy, adres siedziby firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, numer telefonu, adres IP, pliki cookies;
b. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności składania i realizacji zamówienia – przetwarzane są następujące dane osobowe - imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, imię i nazwisko oraz adres odbiorcy zamówienia, adres e-mail, nr rezerwacji, numer telefonu adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Administratora w sklepie internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem;
c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego – przetwarzane są następujące dane osobowe – wymienione w pkt 8 b;
d. wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w sklepie internetowym umów oraz funkcjonowania sklepu internetowego – przetwarzane są następujące dane osobowe – imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, e-mail, telefon, adres nadawcy/odbiorcy reklamacji, adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, siedziby firmy, NIP firmy, e-mail, telefon, adres IP, pliki cookies, numer zamówienia;
f. w celu publikacji treści przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nip firmy, adres e-mail, numer telefonu.

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

a. zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie;
b. niezbędność do wykonania umów zawieranych w sklepie internetowym, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania danych osobowych nie dotyczy dzieci.W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 a) dane osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.
 
IV. Okres przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe zbierane w sklepie internetowym będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie internetowym lub za pośrednictwem sklepu internetowego. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

V. Dobrowolność podania Danych Osobowych

1. Podanie Danych Osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych w sklepie internetowym, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.

VI. Profilowanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII. Cookies

1. Administrator informuje, że podczas korzystania ze sklepu internetowego dane osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych sklepu internetowego przez pliki Cookies.
2. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Klienta ze sklepem internetowym, w logach systemowych sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze sklepem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania sklepu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego.
3. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze sklepu internetowego, które umożliwiają:

a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie i optymalizację sklepu do potrzeb Klientów,
c. personalizację przekazów marketingowych,
d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu.

4. W sklepie internetowym wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze sklepu.
5. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
6. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie.
8. W sklepie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o nich może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Administratora.
9. Niektóre podstrony sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

VIII. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania sklepem internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
3. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze sklepu, w tym realizacji umów, w szczególności zamówień, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w sklepie internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom produktów, bankom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

IX. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 23 i pkt. 24, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.
2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
4. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
b. stosuje środki zapewniające:
i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
c. stosuje środki zabezpieczenia danych osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Administratora.

5. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane dane osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej danych osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni roboczych, przekazuje taką prośbę Administratorowi.
6. Przetwarzający nie powinien przetwarzać danych osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać danych osobowych osobom trzecim.
7. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której dane osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

X. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

1. Każdy Klient ma prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich danych osobowych.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 a) powyżej należy wysłać e-mail na adres: luk.hurtownia@gmail.com lub zadzwonić pod numer telefonu 0048 512 095 905.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 b) powyżej należy wysłać e-mail na adres: luk.hurtownia@gmail.com wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub „cofnięcie zgody” lub zadzwonić pod numer telefonu 0048 512 095 905 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Administratora: Hurt Import Export Maciej Przywarski, Rzgów 95-030, Pabianicka 66, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
4. Jeżeli Klient umieszcza w sklepie internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
5. Klient uprawniony jest do korzystania z danych osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w sklepie internetowym wyłącznie w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich danych osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie ze sklepu internetowego.
6. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.

XI. Zabezpieczenie Danych Osobowych

1.Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze sklepu i w tym celu:

a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
b. stosuje środki zapewniające:
i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: luk.hurtownia@gmail.com.

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.