Polityka prywatności

                                                                                                                                                 

1. Definicje


Ilekroć w niniejszej Polityce użyto poniższych terminów, mają one następujące znaczenie:
Administrator” – Firma Hurt Import Export Maciej Przywarski, NIP 7290100445, z filią w Rzgowie 95-030, ul. Pabianicka 66, e-mail: luk.hurtownia@luk.com.pl
„Funkcjonalności Serwisu” – usługi dodatkowe świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników,
Partnerzy Administratora” –dostawcy usług,
Pliki cookies” – pliki zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego,
Newsletter” – informacje handlowe dotyczące  reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, organizowanych akcji promocyjnych i marketingowych, przesyłane przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika,
Serwis” – strony internetowe prowadzone przez Administratora,
Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu lub Funkcjonalności Serwisu.



2. Informacje ogólne


1.Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: luk.com.pl
2.Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: HURT IMPORT EXPORT MACIEJ PRZYWARSKI 95-030 RZGÓW, PABIANICKA 66
3.Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: LUK.HURTOWNIA@LUK.COM.PL
4.Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5.Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera

 • Prowadzenie rozmów typu chat online

 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

 • Realizacja zamówionych usług

 • Windykacja należności

6.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

7.Administrator przetwarza dane osobowe osób których one dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).


3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora


1.Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2.Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.


4. Hosting


1.Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl


5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych


1.W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

2.Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3.Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • oraz przenoszenia danych.

4.Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7.W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8.Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

6. Informacje w formularzach


1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2.Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3.Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, w szczególności składania i realizacji zamówienia itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.


7. Logi Administratora


1.Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.


8. Istotne techniki marketingowe


1.Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2.Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.


9.Informacja o plikach cookies


1.Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).


10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?


1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 • Edge

 • Internet Explorer

 • Chrome

 • Safari

 • Firefox

 • Opera

 • Urządzenia mobilne:

 • Android

 • Safari (iOS)

 • Windows Phone


11. Prawa i obowiązki Usługodawcy


1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania sklepem internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
3. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze sklepu, w tym realizacji umów, w szczególności zamówień, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w sklepie internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom produktów, bankom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.


12. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.
2. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących zgodnie z Regulaminem sklepu oraz przepisami prawa.