Polityka prywatności

§ 1 Definicje


Ilekroć w niniejszej Polityce użyto poniższych terminów, mają one następujące znaczenie:


„Administrator” – Firma Hurt Import Export Maciej Przywarski, NIP 7290100445, z filią w Rzgowie 95-030, ul. Pabianicka 66, e-mail: luk.hurtownia@gmail.com

„Funkcjonalności Serwisu” – usługi dodatkowe świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników,

„Partnerzy Administratora” –dostawcy usług,

„Pliki cookies” – pliki zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego,

„Newsletter” – informacje handlowe dotyczące  reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, organizowanych akcji promocyjnych i marketingowych, przesyłane przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika,

„Serwis” – strony internetowe prowadzone przez Administratora,

„Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu lub Funkcjonalności Serwisu.


§ 2 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką Prywatności, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych i prawnych zarejestrowanych w Sklepie  internetowym http://www.luk.com.pl. zwanych dalej Klientami.
2. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników (osoby, których dane dotyczą) sklepu internetowego jest firma Hurt Import Export Maciej Przywarski, NIP 7290100445, z filią w Rzgowie 95-030, ul. Pabianicka 66, e-mail: luk.hurtownia@gmail.com, zwana dalej Administratorem.
3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie prawnej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osób których one dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.


§ 3 Zakres i cel zbieranych danych


1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w sklepie internetowym w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania ze sklepu internetowego, tj. w celu:
a) rejestracji w sklepie internetowym;
b) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności składania i realizacji zamówienia;
c) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
d) wypełniania zobowiązań, w szczególności reklamacyjnych, dotyczących zawartych w sklepie internetowym lub za pośrednictwem sklepu internetowego umów oraz funkcjonowania sklepu internetowego;
e) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
f) w celu publikacji treści.
2. W celu:
a) Rejestracji w sklepie internetowym – przetwarzane są następujące dane: nazwa firmy, adres siedziby firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres IP, pliki cookies;
b) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności składania i realizacji zamówienia – przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, imię i nazwisko oraz adres odbiorcy zamówienia, adres e-mail, nr rezerwacji, numer telefonu adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Administratora w sklepie internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem;
c) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego.
d) wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w sklepie internetowym umów oraz funkcjonowania sklepu internetowego – przetwarzane są następujące dane osobowe – imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, e-mail, telefon, adres nadawcy/odbiorcy reklamacji, adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
e) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, siedziby firmy, NIP firmy, e-mail, telefon, adres IP, pliki cookies, numer zamówienia;
f) w celu publikacji treści przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nip firmy, adres e-mail, numer telefonu.


§ 4 Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych


1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
a) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie;
b) niezbędność do wykonania umów zawieranych w sklepie internetowym, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania danych osobowych nie dotyczy dzieci.


§ 5 Okres przetwarzania Danych Osobowych


1. Dane Osobowe zbierane w sklepie internetowym będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie internetowym lub za pośrednictwem sklepu internetowego. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.


§ 6 Dobrowolność podania Danych Osobowych


1. Podanie Danych Osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w §2 pkt. 1 powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych w sklepie internetowym, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w §2 pkt. 2  powyżej.
2. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
3. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.


§ 7 Profilowanie Danych Osobowych


1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.


§ 8 Istotne techniki marketingowe


1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie. Może to dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
3. Administrator stosuje piksel Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.


§ 9 Informacja o plikach cookies


1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu internetowego.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) utrzymanie sesji użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu internetowego.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Sklepu internetowego podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Instagram (Instagram Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.
    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
        Edge
        Internet Explorer
        Chrome
        Safari
        Firefox
        Opera
    Urządzenia mobilne:
        Android
        Safari (iOS)
        Windows Phone


§ 10 Prawa i obowiązki Usługodawcy


1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania sklepem internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
3. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze sklepu, w tym realizacji umów, w szczególności zamówień, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w sklepie internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom produktów, bankom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.


§ 11 Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających


1. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
b. stosuje środki zapewniające:
i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
c. stosuje środki zabezpieczenia danych osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Administratora.
5. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej danych osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni roboczych, przekazuje taką prośbę Administratorowi.
6. Przetwarzający nie powinien przetwarzać danych osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać danych osobowych osobom trzecim.
7. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której dane osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.


§12 Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą


1. Każdy Klient ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich danych osobowych.
2. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać e-mail na adres: luk.hurtownia@gmail.com wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub „cofnięcie zgody” lub zadzwonić pod numer telefonu 0048 512 095 905 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Administratora: Hurt Import Export Maciej Przywarski, Rzgów 95-030, Pabianicka 66, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
4. Jeżeli Klient umieszcza w sklepie internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
5. Klient uprawniony jest do korzystania z danych osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w sklepie internetowym wyłącznie w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie ze sklepu internetowego.
6. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.


§ 13 Zabezpieczenie Danych Osobowych


1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze sklepu i w tym celu:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
b. stosuje środki zapewniające:
i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: luk.hurtownia@gmail.com.


§ 14 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.
2. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących zgodnie z Regulaminem sklepu oraz przepisami prawa.