Regulamin


§ 1 Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.luk.com.pl
2. Sprzedawca – Hurt Import Export Maciej Przywarski, NIP 7290100445, z filią w Rzgowie ul. Pabianicka 66 95-013 Rzgów
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
4. Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osobę prawną lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
9. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
10. Konto Klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
11. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta klienta.
12. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
14. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 2 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.luk.com.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Kupującym w sklepie internetowym www.luk.com.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba posiadająca własną działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
7. Wykorzystywane pliki cookies nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób korzystających z serwisu. Jedynym ich zastosowaniem jest identyfikacja sesji umożliwiająca korzystanie z koszyka zamówień i realizacji zamówienia. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie pliku cookies w Twoim urządzeniu.
Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.


§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja.  
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w klepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.


§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient korzystając z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:
a) Klient dokonuje wyboru Towaru, określając jego ilość i cechy (funkcjonalność „DODAJ DO KOSZYKA”),
b) Klient wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, nazwę i siedzibę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jak również sposób dostawy i formę płatności oraz akceptuje regulamin.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.
3. Posiadanie konta Klienta (rejestracja) jest niezbędne do składania zamówień w Sklepie internetowym.
4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną, na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia, stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru oraz całkowitą kwotę do zapłaty wraz z kosztami dostawy.
7. Klient po zalogowaniu się na swoje konto ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia.


§ 5 Realizacja zamówień i dostawa


1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpłynięcia.
2. Czas realizacji, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy, jest indywidualnie określony dla każdego Towaru dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Zamówienia na Towary standardowe realizowane są w czasie od 2 do 10 dni roboczych.
3. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta pod adresem Sprzedawcy realizowane jest niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.
4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu doręczenia.
5. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem wybranego dostawcy. Zamówienie zostaje przekazane dostawcy przez Sprzedającego w dni robocze.
6. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego tutaj
8. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 6, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
9. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
10. Po otrzymaniu przesyłki Klient, bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, prosi się, aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia reklamacji.


§ 6 Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) Wpłata na konto Sprzedawcy przed wysyłką.
Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska lub nazwę firmy oraz numeru zamówienia
b) Możliwość dokonania wpłaty osobistej w hurtowni LUK pod adresem Pabianicka 66 w Rzgowie


§ 7 Prawo odstąpienia od umowy.


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się pod odnośnikiem Oświadaczenie.
a) Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
b) W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
c) Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
d) Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
e) Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
f) Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
g) Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
h) Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
i) Towar należy zwrócić na adres filii Sprzedawcy, Rzgów 95-030, Pabianicka 66
j) Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, w szczególności w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
a) Prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach przewidzianych ustawą o której mowa powyżej, nie przysługuje Przedsiębiorcy, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakup Towaru) związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Przedsiębiorcy. Ewentualne prawo odstąpienia od umowy może bezpośrednio wynikać jedynie z treści zawartej między Stronami umowy sprzedaży.
3. Prawo do odstąpienia od umowy dla klientów zagranicznych regulują INCOTERM – Międzynarodowe Reguły Handlu.


§ 8 Rękojmia i reklamacje Towaru


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
4. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
a) okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – Towaru i pojawienia się zgłoszonych wad.
b) określenie żądania Klienta.
c) danych do kontaktu.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: Rzgów 95-030, Pabianicka 66


§ 9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


Sprzedawca nieustannie podejmuje działania mające na celu zapewnienie w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów.
1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Rzgów 95-030, Pabianicka 66, mailowo pod adres [adres e-mail] lub przy użyciu formularza kontaktowego.
3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 10 Postanowienia końcowe


Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niego niezależnych.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Sklepu. Klient zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji postanowień w/w regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu.